ASDEP PERSONEL ALIMI BAŞVURU İLANI

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR
ASDEP’in ülke geneline yaygınlaştırılması için özel hizmet alımı yoluyla istihdam süreci başlatılmıştır. ASDEP Görevlileri;
 
1- Sosyal Hizmet 
2- Psikoloji 
3- Sosyoloji 
4- Çocuk Gelişimi 
5- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 
6- Aile ve Tüketici Bilimleri 

bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun adaylar arasından geçerli KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alanlardan, başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir)

Şırnak için istihdam sayısı ;  Toplam 20 istihdam gerçekleştirilecektir.
 
BAŞVURU ŞARTLARI , İSTENEN BELGELER ve YERİ
1- Türk Vatandaşı Olmak,
2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak,
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
4-Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
5
-Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut  en az 2017 yılı sonuna kadar  erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olacaktır.
6 - Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan,  
7 - Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
8- Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan, 
9- ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan ve üzeri başvurular kabul edilecek


BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER

1-      
Başvuru Formu (İl Müdürlüğümüzden alınabilir)
2-      Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Kimliğin aslı, başvuru esnasında gösterilecektir.)
3-      Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
4-      En az Lisans Diploma fotokopisi (Diplomanın aslı, başvuru esnasında gösterilecektir.)
5-      KPSS Sonuç belgesi
6-      Kısa Özgeçmiş
7-      Aile Nüfus Kayıt Örneği
8-      2. Adet vesikalık fotoğraf
9-   Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)(bilgisayar ortamında doldurulup, imzalanacaktır, nüfus cüzdanı suretini onaylayan kısmı Nufüs Müdürlüğünde onaylatılacaktır.)
BAŞVURU YERİ

* Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 15.Mart.2017 (Çarşamba)  - 29 Mart 2017(Çarşamba )  tarihleri arasında mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu dosya  ile İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar vb. biçimdeki başvurular kabul edilmeyecektir.


Şırnak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon : 0 (486) 216 29 83 -216 28 31
Faks      : 0 (486) 216 18 02
Adres    : Vakıfkent Mah. Ş.Üst Mehmet Esin Cad. No:32/4 Merkez/Şırnak
E-mail   : Sirnak@aile.gov.tr

ASDEP NEDİR ? NE AMAÇLANIYOR? 
Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psiko-sosyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, gereken rehberlik ve yönlendirmenin yapılması yoluyla vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin buluşturulmasının ve söz konusu hizmetlerin vatandaşlara sağladığı imkânların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığının değerlendirilmesinin amaçlandığı Aile Sosyal Destek Programının hayata geçirilmesi için özel hizmet alımı yoluyla personel temini işidir.

ASDEP görevlisi ne yapacak?
Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi, sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyacı olan aile ve bireylerin;
 
 1. Nakdi Yardım,
 2. Ayni Yardım,
 3. İş ve Meslek Kurslarına/Kuruluşlarına Yönlendirme,
 4. Eğitim Düzeyinin Yükseltilmesi,
 5. Psiko-Sosyal Destek ve Rehabilitasyon,
 6. Şiddet, İhmal, İstismar Nedeniyle Destek,
 7. Genel Sağlık Sigortası Destek,
 8. Barınma/Bakım ve Rehabilitasyon Destek,
 9. Huzurevi/ Bakım ve Rehabilitasyon konusunda destek,
 10. Yaşlılık Maaşı konusunda destek,
 11. Ulaşım konusunda destek,
 12. Engelli Maaşı konusunda destek,
 13. Engelli, Şehit yakınları ve Gazilere yönelik destek (kimlik kartı, istihdam vb.),
 14. Malulen Emeklilik desteği,
 15. Alkol ve Sigara Bağımlılığıyla mücadelede destek,
 16. Madde Bağımlılığıyla Mücadelede destek,
 17. Afet ve Acil Durumlara Yönelik destek,
 18. İstihdam  desteği,,
 19. Sağlık desteği,,
 20. Eğitim destek,
 21. Diğer
hizmet taleplerinin karşılanmasına yönelik hane ziyaretleri yapacak, kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgileri de dikkate alarak elde edilen bilgileri veri tabanına işleyecek, bu bilgiler doğrultusunda rehberlik yapacak, ihtiyaç sahiplerinin ilgili hizmet birimlerine ve kuruluşlara yönlendirilmesi ile takibinin yapılması işlerini yerine getirecektir.
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ